نام پروژهAbuzar Gas Square Development
موقعیت پروژهخلیج فارس
سفارش دهندهNIOC

صنعت گاز